Sedan 1 juli gäller krav om individuell mätning och debitering (IMD) för värme och varmvatten flerbostadshus. Kraven omfattar de fastigheter som har lägst energiprestanda, det vill säga hög energianvändning per kvadratmeter.

Lagen är utformad så att det antingen går att införa IMD, vilket innebär att varje lägenhet debiteras för sitt eget användande av värme och varmvatten, så att förbrukningen minskar. Alternativet är att energieffektivisera så att energianvändningen hamnar på en lägre nivå, då krävs inte längre IMD. Läs mer om kraven om IMD nedan eller på Boverket / IMD

Det kommer också ett nytt bidrag för energieffektivisering av flerbostadshus, bidraget går att söka från den 1 oktober 2021. Bidraget kan ge stöd för merkostnader för energieffektivisering och ge 30-50 % av de stödberättigade kostnaderna. Läs mer om stödet nedan eller Boverket /stöd till energieffektivisering i flerbostadshus 

Krav om individuell mätning och debitering (IMD) för flerbostadshus.

Nya krav om IMD gäller alltså från den 1 juli 2021. Alla flerbostadshus omfattas inte, endast de med lägst energiprestanda.

Kort om vad som gäller:

  • Kommunen (Bygglov eller motsvarande avdelning) har tillsyn av efterlevnaden. Som bostadsägare behöver inga papper skickas in förens de begärs in av kommunen.
  • Det finns ett antal undantag från kravet på IMD med hänvisning till teknisk genomförbarhet och lönsamhet. Även energieffektivisering av byggnaden kan ge undantag från kravet på IMD.
  • Kraven delas upp mellan IMD Tappvarmvatten och IMD värme
  • IMD värme omfattar i Jämtland flerbostadshus med ett primärenergital på över 180 kWh/m2 och år. Det är Primärenergital enligt BBR 25 som gäller. Kravet är att individuell mätning och debitering för värme ska installeras i dessa fastigheter.
  • Energieffektivisering istället för IMD. Om primärenergitalet överstiger 180 kWh/m2 och år är ett alternativ till att införa IMD att energieffektivisera byggnaden så att primärenergitalet minskar till under gränsen för kravet om IMD. De datum som gäller för detta är
    • 1 juli 2023 – Sista dag för att ha genomfört energieffektiviserande åtgärder som inte genomförs i samband med ombyggnad.
    • 1 juli 2026 – Sista dag för att ha genomfört energieffektiviserande åtgärder som genomförs i samband med annan ombyggnad.
  • IMD för tappvarmvatten ska införas i flerbostadshus om en ombyggnad som innefattar en nyinstallation eller en väsentlig ändring av befintliga installationer för tappvarmvatten.

Läs mer på boverkets hemsida/IMD

Stöd till energieffektivisering i flerbostadshus

Regeringen har den 20 juni 2021 beslutat en ny förordning om stöd till energieffektivisering i flerbostadshus. Förordningen träder i kraft den 1 oktober 2021 och stödet går att söka från detta datum. Budgetsiffran för 2021 är 940 miljoner kronor.

Det är länsstyrelsen som handlägger och beslutar om stödet. Stöd får ges för merkostnader för energieffektivisering som förbättrar energiprestandan med minst 20 procent i flerbostads­hus med ett primärenergital över 100 kWh/m2 och år.

Ansökan om stöd måste inkomma till Länsstyrelsen innan åtgärden påbörjas för att stöd ska kunna beviljas.

Läs mer om stödet på Boverket/Stöd till energieffektivisering i flerbostadshus

Illustrativ bild som föreställer två böcker och en lag klubba för att symbolisera att detta är lagkrav.