Värmepumpar

En värmepump hämtar värme från luften, ventilationsluften, berget, ytjorden, grundvattnet eller ur sjön.  Värmen distribueras inne i huset med hjälp av ett vattenburet värmesystem, ventilationssystemet (via uppvärmd tilluft) eller genom varmluft (via en fläktdel). För vissa typer av värmepumpar är investeringskostnaden relativt hög men det kan ändå vara lönsamt eftersom de rörliga värmekostnaderna blir låga. Vissa typer av värmepumpar kan halvera elanvändningen till värme och varmvatten i ett eluppvärmt hus. Har ditt hus en låg energianvändning kan uteluft vara ett alternativ som värmekälla till värmepumpen. Har huset en hög energianvändning kan värmekällan vara mark, berg, grundvatten eller sjö.

I värmepumpar används ett köldmedium. I nya pumpar används oftast köldmedier med förkortningen HFC Dessa påverkar inte ozonlagret som tidigare köldmedier gjorde, men bidrar däremot till växthuseffekten. Det är därför mycket viktigt att vara aktsam vid installation och skrotning av pumpen samt vid påfyllning av köldmediet så att inget läckage uppstår.

I broschyren Välj rätt värmepump som Energimyndigheten har givit ut kan du läsa mer om värmepumpar och se vilka värmepumpar som finns på den svenska marknaden.

Kontakta din kommunala energi och klimatrådgivare för mer information. 

Berg/jord/sjövärmepump

En berg/jord/sjövärmepump dimensioneras normalt för att täcka ca 90 procent av husets totala energibehov  (eller ca 50-75 procent av effektbehovet). Resten, den s.k. ”spetseffekten”, produceras till exempel med en elkassett, elpatron eller elpanna.

En bergvärmepump hämtar värme från ett eller flera ca 80-200 m djupt borrade hål i berggrunden. Den värme som kan utvinnas är ca 145 kWh per meter borrhål och år. I de flesta kommuner krävs tillstånd för bergvärme.

Jord- eller markvärme tas från en ca 500 m lång slang som grävs ned på ungefär 1 meters djup. Den värme som kan utvinnas vid jordvärme är ca 30 kWh per meter slang och år. Ett jordvärmesystem är ca 10-15000 kr billigare än ett bergvärmesystem.

Sjövärmepumpen hämtar på motsvarande sätt värme från till exempel en närliggande sjö.

Det är viktigt att dimensionering och styrning av värmepumpar anpassas till husets befintliga uppvärmningssystem. Kostnaden för att installera en berg/jord/sjövärmepump varierar kraftigt beroende förutsättningarna, men intervallet 120 000 till 170 000 kr är vanligt för en villa.

Frånluftsvärmepump

Frånluftsvärmepumpen återvinner värmen från den luft som lämnar huset. Vanligtvis installeras en frånluftsvärmepump vid nybyggnation. För att den ska fungera krävs det att huset har ett mekaniskt ventilationssystem. Frånluftsvärmepumpar används för värmning av tappvarmvatten, men kan också användas för uppvärmning av både huset och tappvarmvatten. Beroende av vilken typ av frånluftsvärmepump som installeras minskar energianvändningen med 2500 – 9000 kWh/år. Det finns nyutvecklade frånluftsvärmepumpar som kan minska energianvändningen ännu mer. Detta åstadkoms bland annat att genom att frånluften kyls avsevärt mer än normalt. På senare år har det även kommit kombinerade frånluftsvärmepumpar som tar värme från exempelvis en kortare jordslinga eller ett borrhål vilket ytterligare minskar energianvändningen.

  • Välj hellre en stor modell än en liten eftersom värmefaktorn är bättre vid lägre varvtal, dessutom minskar ljudnivån framför allt för inomhusdelen.
  • Välj en värmepump med varvtalsstyrd kompressor.
  • Vid avfrostning av utomhusdelen reverseras värmepumpen och värme tas från rummet för att smälta rimfrosten. Avfrostningen styrs normalt av en temperaturgivare som sitter i luftströmmen bakom värmeväxlaren. När värmeväxlaren blir igenisad stryps luftflödet och utegivaren får samma temperatur som utetemperaturen. Då startas avfrostningen. Avfrostningen minskar värmepumpens värmeproduktion med ca 10-15 %. Avfrostningen kan minskas genom att utomhusdelen placeras i ett soligt läge.
  • Det bildas smältvatten från utomhusdelen (storleksordningen 100 liter/år och uppåt) vilket man måste ta hänsyn till vid placering av utomhusdelen. Volymen beror på luftfuktigheten.
  • Installatören skall vara ett ackrediterat företag. Dålig installation kan medföra låg verkningsgrad och kortare livslängd. Exempel på fel är dålig vakumsugning av köldmediakretsen, metallspån i systemet mm
  • Byt och rengör luftfilter enligt installatörens anvisningar. Verkningsgraden försämras om lamellerna i inomhusdelens värmebatteri sätts igen av damm. Kontrollera även att löv och damm inte har satt igen utomhusdelens värmeväxlare.

Luft-vattenvärmepump

En luft/vattenvärmepump är konstruerade för nordiska förhållanden och ansluts till hus med ett vattenburet värmesystem. Kostnad är ca 80 000 – 110 000 kr. En luft/vattenvärmepump kan täcka ca 75 % av värme- och varmvattenbehovet. Resten täcks av den inbyggda elpatronen. Kontrollera bullernivån från utomhusdelen eftersom den ofta är högre jämfört med luft/luft­värmepumparna.

Luft-luftvärmepump

Den här typen av värmepump är ett komplement till annan uppvärmning och besparingen är mycket beroende av hur väl värmen kan sprida sig i huset. Ett hus med öppen planlösning lämpar sig bäst för installation av luftluftvärmepump eftersom den bygger på att den uppvärmda luften behöver cirkulera. Generellt beräknas att luftluftvärmepumpen kan ge en energibesparing på 30 till 50 procent, beroende på hur öppen planlösningen är.

Innan du skaffar en luftluftvärmepump är det viktigt att du ser till att husets befintliga värmesystem är rätt injusterat och att termostaterna fungerar bra. På så sätt blir besparingen högre eftersom värmen tas tillvara. Det befintliga värmesystemet ska slå på först när värmepumpen inte klarar att hålla inomhustemperaturen.

Viktigt att tänka på

Om du byter ut en bränslepanna mot en värmepump kan ventilationen i huset försämras om du har självdragsventilation. Pannan har även värmt källaren och om den ersätts med en värmepump som inte ger någon spillvärme kan källaren bli kall och fuktigare. Därför är det bra om du ser till att källaren ventileras bättre. Överväg också att sätta in en radiator som hjälper till att torka bort fukten.

Det är också viktigt att du tar hand om murstocken som kan få fuktskador när den inte längre används. Dessa fuktskador kan även påverka det övriga huset.

Certifierad installatör

Branschorganisationen, Svenska värmepumpsföreningen, SVEP har en utbildning av installatörer som leder till att de blir certifierade. Certifikatet är ett kunskapsbevis på godkänd kurs och en trygghet för dig som kund. Installatören ska bland annat kunna beräkna husets effektbehov, olika värmebärarsystem, tappvarmvattensystem, styrning och reglering av värmepumpen, fast och flytande kondensering, kylprincipen, dimensionering av kollektor, avtal och reklamationer.

Bra miljöval el

Genom att välja el märkt med Bra Miljöval gör du en insats för miljön på ett enkelt sätt. Läs mer om el märkt med bra miljöval.