Pellets och vedpannor

Ved1

Pellets

Att elda med pellets är tämligen likt oljeeldning. Man har en panna med förbränning, ett förråd och bränsleleveranser. Om din befintliga oljepanna är i gott skick kan du ofta behålla den och bara byta ut oljebrännaren mot en brännare för pellets. Detta medför en lägre investeringskostnad jämfört med en helt ny panna. Verkningsgraden riskerar emellertid att bli lägre än för en ny panna och brännare.

Pelletseldning kan med fördel kombineras med solvärme vilket innebär att man inte behöver elda under sommaren då pannan går med låg verkningsgrad.

Pellets är ett förädlat träbränsle som vanligen matas in i pannan med hjälp av en skruv. Pellets är små ”stavar” med en diameter på 6 eller 8 mm tillverkade av biprodukter från skogs- och trävaruindustri. Pellets levereras i småsäckar (15-25 kg), storsäck 500 kg eller via tankbil (bulk). Har du pelletsförråd på minst 6 m3 får du vanligtvis leveransen fraktfritt. Många tillverkar sitt eget förråd för att kunna anpassa detta efter utrymme och byggnad.

Innan installation av pelletspanna ska du kontakta skorstensfejarmästaren och din kommun för eventuellt bygglov.

Pelleten är tillverkad av ren träråvara vilket innebär att det endast blir en liten mängd aska samt att utsläppen blir låga. Utsläppet av koldioxid från pelletseldning är i princip noll eftersom biobränslen inte medför något nettotillskott av koldioxid vid förbränning. Den koldioxid som bildas vid förbränningen har en gång tagits upp av träden genom fotosyntesen. Emellertid bildas ett antal skadliga ämnen vid förbränningen som följer med rökgaserna. Man brukar nämna svaveloxider och kväveoxider som förorsakar försurning och övergödning samt stoft och flyktiga kolväten som är skadliga för människors hälsa. Sammantaget är dock pellets ett mycket bra alternativ ur miljösynpunkt.

Pellets kan också miljömärkas med Svanen. Svanenmärkning av pellets inbegriper krav vid tillverkning, transport och lagring. Syftet är att peka ut den bästa kvalitén ur miljösynpunkt.

En komplett pelletspanna kostar ca 65 000 kr exkl kostnad för pelletsförråd och skorsten. Vid installation av en pelletsbrännare på en befintlig panna är kostnaden ca 25 000 kr. En komplett pelletspanna med brännare, skruv, automatisk ask- och sothantering, utformning av förråd, elpatron som reserv mm. kostar ca 70 000-120 000 kr.

Priset på pellets varierar med hur mycket du köper och hur den är förpackad (säck eller bulk). Energin från en pelletspanna kostar mellan 65-80 öre/kWh med 85 % verkningsgrad på pannan (november 2010).

Mer information om pelletseldning och leverantörer

Pelletsförbundet består av både pelletsproducenter och installatörer och utrustningstillverkare läs mer på Pelletsförbundets hemsida

Vedpanna

Kostnaden för vedeldning varierar starkt beroende på om man har tillgång till egen ved eller köper ved i längder eller färdigkluven. Har man egen är detta det absolut billigaste uppvärmningsalternativet, men även för den som köper ved blir bränslekostnaden relativt låg. En vedpanna med ackumulatortank kostar ca 70 000 kr.

Ur klimatsynpunkt är en vedpanna bra eftersom eldning av biobränsle inte bidrar till växthuseffekten. Vedeldning ger emellertid förhållandevis stora utsläpp av svavel- och kväveoxider som bidrar till försurning och övergödning. Även utsläppen av partiklar som är skadliga för människors hälsa kan vara stora. För att utsläppen skall bli låga krävs att pannan är ansluten till ackumulatortank och är miljögodkänd av Statens Provnings- och forskningsinstitut, SP, samt att pannan eldas på rätt sätt med torr ved.

Energimyndigheten – test av vedpannor

Innan installation av vedpanna ska du kontakta skorstensfejarmästaren och din kommun för eventuellt bygglov.