Solel

Illustration: Peter Abramsson

Solceller omvandlar solljuset direkt till elektrisk energi (el). Det är ett miljövänligt sätt att producera sin egen el, systemet är tyst, kräver minimalt med underhåll och har lång livslängd.

Den egenproducerade elen täcker delar av det totala årsbehovet. När solcellerna producerar mer el än vad som för tillfället används i byggnaden så matas elen in på elnätet. Denna el ger rätt till en särskild ersättning. Det går också att lagra den producerade elen med hjälp av batterier. Det är till exempel ganska vanligt i sommarstuga eller husvagn.

Solceller placeras optimalt mot söder och med cirka 45 graders lutning för att få så stort energiutbyte som möjligt. Om solcellerna placeras inom sydost till sydväst och vid lutningar inom 20 till 60 grader är skillnaderna försumbara jämfört med optimal placering.  Solcellerna ska inte skuggas, även begränsad skuggning minskar energiutbytet markant.

Solcellskollen hjälper dig att undersöka förutsättningarna för solceller på ditt hus.

Bli din egen elproducent!

Se vår film om hur du blir din egen elproducent.

Solcellsstöd

Det finns ett statligt investeringsstöd för installation av nätanslutna solceller. Stödet riktas till alla typer av aktörer som företag, offentliga organisationer och privatpersoner. Läs mer om bidrag.

Ersättning vid överproduktion av solel

  • Den el du inte direkt använder kan du sälja till företag som är villig att köpa, till exempel elhandelsbolag eller ditt nätbolag, ni avtalar om ersättning per kWh.
  • Mikroproducenter får göra en skattereduktion på den el som matas ut till elnätet. Skattereduktionen görs via inkomstdeklarationen och är på 60 öre/kWh.. Maximal skattereduktion är 18 000 kr/år. Solel som säljs under ett år tas upp i nästkommande års deklaration. Skattereduktionen räknas av mot kommunal inkomstskatt, statlig inkomstskatt, kommunal fastighetsavgift och statlig fastighetsskatt.
    Reglerna skiljer sig om installationen sker på en privatbostad eller på en byggnad som ingår i en näringsverksamhet.
    Läs vad som gäller för installation på privatbostad här. 
    Läs vad som gäller för installation på byggnad i näringsverksamhet här. 
  • Som producent kan du även vara berättigad till ersättning i form av elcertifikat, nätnytta och ursprungsgarantier. Läs mer om elcertifikat.

Checklista

Det kan vara mycket att tänka på när det gäller installation av solceller, kolla in vår Checklista för solceller

Läsvärt

Inom ramen för energimyndighetens särskilda insatsprojekt på solel har det tagits fram PM om solel. Dokumentet innehåller mycket matnyttig information för den som vill installera solceller.

Kostnadsfri energirådgivning

Kontakta din kommunala Energi-och klimatrådgivare för råd och mer information.

Tester

Läs Energimyndighetens tester av solcellsmoduler och växelriktare.

Planeringsverktyg

Solkollen är en webbtjänst för att uppskatta solelproduktion och ekonomi för det egna taket samt begära in offerter. Tjänsten är särskilt lämpad för privatpersoner och bostadsrättsföreningar, men kan även vara användbar för övriga aktörer.

Solcellskollen är en webbtjänst för att uppskatta solelproduktion och ekonomi för det egna taket samt begära in offerter. Anpassad för villaägare.

Mälardalens högskola har tagit fram ett verktyg för ekonomisk kalkyl för solcellanläggningar. Finns både för privatpersoner och övriga aktörer.

Installatörer

Här finns en lista över installatörer och konsulter i vår region.