Sök bidrag

Sök bidrag

Det finns flera olika bidrag och stöd att söka för att till exempel installera solceller och laddplatser, minska energianvändningen och ställa om till förnybar energi.

Villor i motljus vintertid

Stöd till privatpersoner

Du kan du få skattereduktion för arbetskostnad och material om du ska installera grön teknik, du kan få avdrag för följande åtgärder:

  • Nätanslutet solcellssystem
  • System för lagring av egenproducerad elenergi
  • Laddningspunkt till elfordon

Skattereduktionen gäller från 1 januari 2021 och ersätter de statliga investeringsstöd till solceller, energilagring och laddstationer som har funnits tidigare.

Målgrupp: Privatpersoner

Stödnivå: 15% för solceller och 50% för lagringssystem och laddpunkt, max 50 000 kr per person och år.

Skattereduktion för grön teknik – Skatteverket

Du kan få skatteavdrag för arbetskostnaden vid reparation, underhåll, om- och tillbyggnad av din bostad (rot) eller om du nyttjar hushållsnära tjänster (rut). Det kan till exempel gälla åtgärder som byte av värmepump, tilläggsisolering, reparation av vitvaror, lagning av kläder, med mera.

Målgrupp: Privatpersoner

Stödnivå: 50%, max 75 000 kr i rot- och rutavdrag per person och år.

Rot- och rutarbete – Skatteverket

Bonus malus-systemet gäller för nya personbilar klass I och II (husbilar), lätta bussar och lätta lastbilar. Bonus innebär ett stöd för den som köper ett fordon med låg klimatpåverkan, medan malus innebär en förhöjd fordonsskatt under de tre första åren för bensin- och dieseldrivna fordon. Du kan beräkna din bonus eller fordonsskatt på i Transportstyrelsens beräkningsverktyg.

Målgrupp: Privatpersoner och företag

Stödnivå: Max 70 000 kr.

Bonus malus – Transportstyrelsen

Radonbidraget kan sökas av småhusägare för att sanera en- eller tvåbostadshus där radonhalten i inomhusluften överstiger 200 becquerel.

Målgrupp: Privatpersoner

Stödnivå: 50%, max 25 000 kr.

Sök radonbidrag – Boverket

Om din bostad eller fastighet producerar ett överskott av förnybar el kan du ha rätt till skattereduktion för det antal kilowattimmar som matas in på elnätet.

Målgrupp: Privatpersoner, näringsverksamheter och bostadsrättsföreningar

Stödnivå: 60 öre per kilowattimme, max 18 000 kr per år.

Mikroproduktion av förnybar el i privatbostad – Skatteverket

Stöd till organisationer

Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Klimatklivet ska ge stöd till de åtgärder som har störst klimatnytta och gäller endast fysiska investeringar. Det kan till exempel var åtgärder inom avfall, energieffektivisering, energikonvertering, fordon, infrastruktur, biogasproduktion och transport.

Målgrupp: Företag, regioner och landsting, kommuner och kommunala bolag, föreningar, bostadsrättsföreningar, stiftelser, med flera

Stödnivå: Max 70% för företag och max 50% för övriga.

Klimatinvesteringsstöd – Länsstyrelsen Jämtland

Klimatklivet – Naturvårdsverket

Investeringsstödet ges till publika laddningsstationer för elfordon och söks via Klimatklivet. Klimatklivet kan också ge stöd till laddplatser för andra fordonstyper såsom lastbil, båt, buss eller flyg, oavsett om de är publika eller inte.

Målgrupp: Företag, bostadsrättsföreningar, kommuner, regioner, stiftelser, samfälligheter

Stödnivå: 50%

Stöd till laddstationer – Naturvårdsverket

Detta bidrag riktar sig till organisationer som vill installera laddpunkter som i huvudsak kommer användas av boende eller anställda.

Målgrupp: Företag, bostadsrättsföreningar, kommuner, regioner, stiftelser, samfälligheter

Stödnivå: 50%, max 15 000 kr per laddpunkt.

Laddstation för bolag, kommuner, landsting och stiftelser – Naturvårdsverket

Du kan få företagsstöd om du bygger en anläggning för produktion och användning av gödselbaserad biogas, en uppgraderingsanläggning eller en anläggning för att hantera rötrester.

Målgrupp: Företag på landsbygden eller inom jordbruk

Stödnivå: 40% (utgiften måste överstiga 100 000 kr)

Investeringsstöd för biogas – Jordbruksverket

Bonus malus-systemet gäller för nya personbilar klass I och II (husbilar), lätta bussar och lätta lastbilar. Bonus innebär ett stöd för den som köper ett fordon med låg klimatpåverkan, medan malus innebär en förhöjd fordonsskatt under de tre första åren för bensin- och dieseldrivna fordon. Du kan beräkna din bonus eller fordonsskatt på i Transportstyrelsens beräkningsverktyg.

Målgrupp: Privatpersoner och företag

Stödnivå: Max 70 000 kr.

Bonus malus – Transportstyrelsen

Energieffektiviseringsfonden finansierar projekt som minskar elanvändningen i bostäder, industrier eller andra lokaler.

Målgrupp: Elbolag, bostadsrättsföreningar, företag

Stödnivå: Cirka 30%

Energieffektiviseringsfonden – Naturskyddsföreningen

Region Jämtland Härjedalen erbjuder stöd för att effektivisera energianvändningen i företag.

Målgrupp: Företag med fast arbetsställe i länet

Stödnivå: 45-55%

Aktuella företagsstöd – Region Jämtland Härjedalen

Bygdemedel är pengar som kan sökas i bygder som påverkats av utbyggnaden av vattenkraft. Pengarna kan användas för investeringar som är till allmän nytta i bygden, till exempel reparation och upprustning av byggnader.

Målgrupp: Föreningar

Stödnivå: Max 100%

Utveckling med bygdemedel – Länsstyrelsen Jämtland

Riksidrottsförbundet har ett flertal olika anläggningsstöd, det är bland annat möjligt att söka stöd för energi- och miljöprojekt.

Målgrupp: Föreningar

Stödnivå: Max 400 000 kr och 50%.

Stöd till energi- och miljöprojekt – Riksidrottsförbundet

Bidrag kan ges till nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad och inköp av allmän samlingslokal, samt till åtgärder i lokalen som ska förbättra dess standard, tillgänglighet eller energieffektivitet.

Målgrupp: Föreningar, stiftelser och aktiebolag utan vinstsyfte

Stödnivå: 50%

Investeringsbidrag för allmänna samlingslokaler – Boverket

Om din bostad eller fastighet producerar ett överskott av förnybar el kan du ha rätt till skattereduktion för det antal kilowattimmar som matas in på elnätet.

Målgrupp: Privatpersoner, näringsverksamheter och bostadsrättsföreningar

Stödnivå: 60 öre per kilowattimme, max 18 000 kr per år.

Mikroproduktion av förnybar el i näringsfastighet – Skatteverket

Från 1 oktober 2021 kan stöd sökas för energieffektivisering i flerbostadshus (går ej att söka innan detta datum). Stöd får ges till merkostnader för energieffektivisering som förbättrar energiprestandan med minst 20 procent i flerbostads­hus med ett primärenergital över 100 kWh/m2 och år.

Målgrupp: Fatighetsägare av flerbostadshus

Stödnivå: 30- 50 % av det stödberättigade underlaget ( merkostnaden).

Stöd till energieffektivisering i flerbostadshus – Boverket

Tips inför bidragsansökan!

  • Utforska vilka bidrag som är aktuella just nu kopplat till den åtgärd du vill genomföra.

  • Ha framförhållning och ta reda på när ansökan ska vara inlämnad och när beslutet kommer att ges. En del bidrag kan till exempel sökas löpande medan andra söks under utlysningsperioder.

  • Tänk på att det kan finnas krav på att åtgärden inte får påbörjas innan ansökan har beviljats.

  • Undersök om bidraget är möjligt att kombinera med andra bidrag eller avdrag.

  • Ta reda på vilken dokumentation, redovisning eller utvärdering som krävs för åtgärden och planera för det redan i samband med ansökan.

  • Förbered en budget för åtgärden, det krävs ofta egen finansiering eftersom bidraget inte täcker hela kostnaden. Ta även reda på om bidraget betalas ut i förskott eller om du behöver lägga ut pengar.

  • Kontakta din energi- och klimatrådgivare om du vill veta mer eller behöver hjälp!

Utforska fler stödmöjligheter

Vill du veta mer eller behöver du hjälp?

Kontakta oss