Sök bidrag

Sök bidrag

Det finns flera olika bidrag och stöd att söka, till exempel för att installera solceller och laddplatser, minska energianvändningen och ställa om till förnybar energi.

Villor i motljus vintertid

Stöd till privatpersoner

Du kan du få skattereduktion för arbetskostnad och material om du ska installera grön teknik. Följande åtgärder är avdragsgilla:

  • Nätanslutet solcellssystem
  • System för lagring av egenproducerad elenergi
  • Laddningspunkt till elfordon

Skattereduktionen gäller från 1 januari 2021 och ersätter tidigare statliga investeringsstöd till solceller, energilagring och laddstationer.

Målgrupp: Privatpersoner.

Avdragsnivåer: Du får dra av 20 procent för solceller samt 50 procent för lagringssystem och laddpunkt. Max avdrag per person och år är 50 000 kr.

Skattereduktion för grön teknik – Skatteverket

Du kan få skatteavdrag för arbetskostnaden vid reparation, underhåll, om- och tillbyggnad av din bostad (rot) eller om du nyttjar hushållsnära tjänster (rut). Det kan till exempel gälla åtgärder som byte av värmepump, tilläggsisolering, reparation av vitvaror och lagning av kläder. Fullständig lista över godkända avdrag hittar du i länken nedan.

Målgrupp: Privatpersoner.

Stödnivå: 50 procent, max 75 000 kr i rot- och rutavdrag per person och år.

Rot- och rutarbete – Skatteverket

Bonus malus-systemet gäller för nya personbilar klass I och II (husbilar), lätta bussar och lätta lastbilar. Bonus innebär ett stöd för den som köper ett fordon med låg klimatpåverkan, medan malus innebär en förhöjd fordonsskatt under de tre första åren för bensin- och dieseldrivna fordon. Du kan beräkna din bonus eller fordonsskatt i Transportstyrelsens beräkningsverktyg.

Målgrupp: Privatpersoner och företag.

Stödnivå: Upp till 50 000 för bilar beställda inan den 9 november 2022.

Den 8 november 2022 upphörde klimatbonusen efter beslut av regeringen. Den som köpt eller beställt en klimatbonusbil senast den 8 november 2022 men blivit registrerade som ägare och ställt på bilen senare kan fortfarande få tillgång till bonus. Läs hur på Transportstyrelsens sida nedan.

Bonus malus – Transportstyrelsen

Om din bostad eller fastighet producerar ett överskott av förnybar el kan du ha rätt till skattereduktion för det antal kilowattimmar som matas in på elnätet.

Målgrupp: Privatpersoner, näringsverksamheter och bostadsrättsföreningar.

Stödnivå: 60 öre per kilowattimme, max 18 000 kr per år.

Mikroproduktion av förnybar el i privatbostad – Skatteverket

Från den 3 juli kan du som småhusägare söka bidrag för energieffektivisering om ditt hus värms upp med el eller gas. Du kan få bidrag för åtgärder som:

– Installation av ett vattenburet eller luftburet värmedistributionssystem
– Anslutning till ett fjärrvärmenät
– Installation av en styrbar frånluftsvärmepump, luft-vattenvärmepump, berg-, sjö eller jordvärmepump
– Installation av en eller flera styrbara luft-luftvärmepumpar
– Installation av en anordning för uppvärmning med biobränsle

Möjlighet för bidrag till klimatskärmsåtgärder finns, men enbart om du fått bidrag för värmesystemsåtgärder tidigare.

Mer information om bidraget, kriterier och hur du ansöker hittar du på Boverkets hemsida

Stöd till organisationer

Klimatklivet är ett investeringsstöd riktat till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Klimatklivet ska ge stöd till de åtgärder som har störst klimatnytta och gäller endast fysiska investeringar. Det kan till exempel var åtgärder inom avfall, energieffektivisering, energikonvertering, fordon, infrastruktur, biogasproduktion och transport.

Målgrupp: Företag, regioner och landsting, kommuner och kommunala bolag, föreningar, bostadsrättsföreningar, stiftelser, med flera

Stödnivå: Max 70 procent för företag och max 50 procent för övriga.

Klimatinvesteringsstöd – Länsstyrelsen Jämtland

Klimatklivet – Naturvårdsverket

Investeringsstödet ges till publika laddningsstationer för elfordon och söks via Klimatklivet. Klimatklivet kan också ge stöd till laddplatser för andra fordonstyper som till exempel lastbil, båt, buss eller flyg, oavsett om de är publika eller inte.

Målgrupp: Företag, bostadsrättsföreningar, kommuner, regioner, stiftelser, samfälligheter.

Stödnivå: 50 procent.

Stöd till laddstationer – Naturvårdsverket

Detta bidrag riktar sig till organisationer som vill installera laddpunkter som i huvudsak ska användas av boende eller anställda.

Målgrupp: Företag, bostadsrättsföreningar, kommuner, regioner, stiftelser, samfälligheter.

Stödnivå: 50 procent, max 15 000 kr per laddpunkt.

Laddstation för bolag, kommuner, landsting och stiftelser – Naturvårdsverket

Du kan få företagsstöd om du bygger en anläggning för produktion och användning av gödselbaserad biogas, en uppgraderingsanläggning eller en anläggning för att hantera rötrester.

Målgrupp: Företag på landsbygden eller inom jordbruk.

Stödnivå: 40 procent (utgiften måste överstiga 100 000 kr).

Investeringsstöd för biogas – Jordbruksverket

Bonus malus-systemet gäller för nya personbilar klass I och II (husbilar), lätta bussar och lätta lastbilar. Bonus innebär ett stöd för den som köper ett fordon med låg klimatpåverkan, medan malus innebär en förhöjd fordonsskatt under de tre första åren för bensin- och dieseldrivna fordon. Du kan beräkna din bonus eller fordonsskatt i Transportstyrelsens beräkningsverktyg.

Målgrupp: Privatpersoner och företag.

Stödnivå: Upp till 50 000 för bilar beställda innan den 9 november 2022.

Den 8 november 2022 upphörde klimatbonusen efter beslut av regeringen. Den som köpt eller beställt en klimatbonusbil senast den 8 november 2022 men blivit registrerade som ägare och ställt på bilen senare kan fortfarande få tillgång till bonus. Läs hur på Transportstyrelsens sida nedan.

Bonus malus – Transportstyrelsen

Energifonden finansierar projekt som minskar elanvändningen i bostäder, industrier eller andra lokaler.

Målgrupp: Elbolag, bostadsrättsföreningar, företag.

Stödnivå: Cirka 30 procent.

Energifonden – Naturskyddsföreningen

Region Jämtland Härjedalen erbjuder stöd för att effektivisera energianvändningen i företag.

Målgrupp: Företag med fast arbetsställe i länet

Stödnivå: 45-55 procent.

Aktuella företagsstöd – Region Jämtland Härjedalen

Bygdemedel är pengar som kan sökas i bygder som påverkats av utbyggnaden av vattenkraft. Pengarna kan användas för investeringar som är till allmän nytta i bygden, till exempel reparation och upprustning av byggnader.

Målgrupp: Föreningar.

Stödnivå: Max 100 procent.

Utveckling med bygdemedel – Länsstyrelsen Jämtland

Riksidrottsförbundet har ett flertal olika anläggningsstöd, det är bland annat möjligt att söka stöd för energi- och miljöprojekt.

Målgrupp: Föreningar

Stödnivå: Max 400 000 kr och max 50 procent av investeringskostnaden.

Stöd till energi- och miljöprojekt – Riksidrottsförbundet

Bidrag kan ges till nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad och inköp av allmän samlingslokal, samt till åtgärder i lokalen som ska förbättra dess standard, tillgänglighet eller energieffektivitet.

Målgrupp: Föreningar, stiftelser och aktiebolag utan vinstsyfte.

Stödnivå: 50 procent.

Investeringsbidrag för allmänna samlingslokaler – Boverket

Om din bostad eller fastighet producerar ett överskott av förnybar el kan du ha rätt till skattereduktion för det antal kilowattimmar som matas in på elnätet.

Målgrupp: Privatpersoner, näringsverksamheter och bostadsrättsföreningar.

Stödnivå: 60 öre per kilowattimme, max 18 000 kr per år.

Mikroproduktion av förnybar el i näringsfastighet – Skatteverket

Insatserna ska bidra till att utveckla och stärka ett företags hållbarhetsutveckling inom energi, klimat, och miljö. Stöd kan lämnas till konsultkostnader avseende hållbarhetsutveckling som inte bedöms ingå i ordinarie verksamhet. Stöd kan exempalvis ges till framtagande av:

-Energikartläggning
-Koldioxidbudget
-Jämställdhetsplan eller motsvarande
-Tillgänglighetsanpassning

Målgrupp: Små och medelstora företag med fast arbetsställe i Jämtlands län.

Stödnivå: Upp till 75 %

Stöd till Hållbarhetsanalys (regionjh.se)

Tips inför bidragsansökan!

  • Utforska vilka bidrag som är aktuella just nu – kopplat till den åtgärd du vill genomföra.

  • Ha framförhållning och ta reda på när ansökan ska vara inlämnad och när beslutet kan ges. En del bidrag kan till exempel sökas löpande medan andra söks under utlysningsperioder.

  • Tänk på att det kan finnas krav på att åtgärden inte får påbörjas innan ansökan har beviljats.

  • Undersök om bidraget är möjligt att kombinera med andra bidrag eller avdrag.

  • Ta reda på vilken dokumentation, redovisning eller utvärdering som krävs för åtgärden och planera för det redan i samband med ansökan.

  • Förbered en budget för åtgärden. Det krävs ofta egen finansiering eftersom bidraget inte täcker hela kostnaden. Ta även reda på om bidraget betalas ut i förskott eller om du behöver lägga ut pengar.

  • Kontakta din energi- och klimatrådgivare om du vill veta mer eller om du behöver hjälp!

Utforska fler stödmöjligheter

Vill du veta mer eller behöver du hjälp?

Kontakta oss