Inom den Europeiska regionala fonden finns det ett insatsområde om ”Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer”. Projekt inom området kan arbeta för att företag ska bli mer energieffektiva och öka sin användning av förnybar energi. Insatser för en ökad hållbar produktion av biomassa kan också få stöd, liksom insatser för att säkra kompetensförsörjning och arbetskraftsutbud inom vindkraft och bioenergi.

För att stimulera till ansökningar inom detta område har strukturfondspartnerskapet i Mellersta Norrland beslutat att det ska vara möjligt att kunna starta förstudier med kort varsel. En ansökan om förstudie kan lämnas in till Tillväxtverket när som helst under året och kommer att snabbehandlas så att det finns ett beslut om medel inom fem veckor.

Reglerna för förstudierna är:

  •  En förstudie ska i övrigt uppfylla de kriterier och ansökningsprocess som gäller för projekt med anpassning till att det är en förstudie
  • Förstudien ska resultera i ett underlag inför en projektansökan
  • Förslag på förstudie ska vara presenterad för regionalt tillväxtansvariga och Tillväxtverket innan den får lämnas in.
  • En förstudie ska vara avslutad och slutrapporterad inom högst sex månader
  • En förstudie kan få högst 50 % och max 250 000 kronor i bidrag.

Kontaktperson för Regional tillväxtansvariga är:

Region Jämtland Härjedalen
James Winoy
james.winoy@regionjh.se
070-202 06 62
Länsstyrelsen Västernorrland
Jenny Lindgren
Jenny.lindgren@lansstyrelsen.se
072-528 69 20
Tillväxtverket
eu.tillvaxtverket.se

Läs mer på tillväxtverkets webbsida 

Ladda ner denna information som en PDF