Företag

Råd och stöd till dig
som företagare

Världen står inför stora utmaningar och det behövs många aktörer som arbetar för en hållbar utveckling. För dig som företagare kan arbete med energi- och hållbarhetsfrågor bidra till ett mer attraktivt varumärke, ökad lönsamhet och en mer attraktiv arbetsplats. Resultatet kan visa sig i form av minskade kostnader, minskad klimatpåverkan och ökad konkurrenskraft.

Rådgivningen kan bland annat hjälpa till med…

Energi- och klimatrådgivningen erbjuder kostnadsfri och opartisk rådgivning till företag. Rådgivningen kan genomföras genom platsbesök, via telefon eller i digitala möten. Vi diskuterar företagets förutsättningar för energieffektivisering och övergång till förnybar energi. Dels utifrån fysiska förutsättningar, energistatistik och behov av transporter.

Av energi- och klimatrådgivaren kan du få hjälp med att till exempel göra en översiktlig energigenomgång av företaget. Vi går igenom energistatistik och ser över företagets el-abonnemang. Vi kan till exempel diskutera energieffektiviseringsåtgärder, värmelösningar, förnybar energi, hållbara transportlösningar och möjligheter för laddning av elbilar. Rådgivningen är kostnadsfri och opartisk.

Det finns stöd att söka för energiåtgärder! Läs mer under Sök bidrag

Energieffektivisering

Energieffektivisering i företag kan omfatta många olika områden. Här följer några tips på vad du kan göra. Du hittar också inspiration från andra företag som genomfört olika typer av energiåtgärder.

Om du vill läsa mer: Jag vill energieffektivisera mitt företag (energimyndigheten.se)

Faktablad Effektstyrning av värme och el

Att byta ut gamla ljuskällor till LED låter enkelt, men det är en åtgärd som kan ge stora fördelar – inte bara genom minskad energianvändning, utan också för arbetsmiljö och trivsel.  Här hittar du ett bra exempel på just detta från Volvo Powertrain i Skövde:

Energieffektiv belysning för en hållbar industri (energimyndigheten.se)

Uppvärmning står ofta för en stor del av energianvändningen. Det kan därför vara lönsamt att se över sina värmesystem. Här är en enkel checklista som kan bidra till goda besparingar:

 • Kontrollera att lokaler inte värms och kyls samtidigt
 • Se över om värmepumpar fungerar som de ska
 • Hur mycket körs spetspannor?
 • Fungerar värmeåtervinningen i ventilationen som den ska?

Se över om utrustningen fungerar som det är tänkt, ofta kan små justeringar bidra till besparingar. Läs om hur Wången arbetat med att kartlägga sin värmeanläggning!

Kartläggning vid Wången visade på potential att halvera energianvändningen. 

Ventilationen tjänar ofta flera syften i en lokal; främst att hålla en god luftkvalitet, men den kan också vara en del av värmesystemet genom värmeåtervinning. Dessutom är bra luft en förutsättning för en bra arbetsmiljö. Ventilationen står ofta för en relativt stor del av energianvändningen i ett företag, därför kan åtgärder bidra både till minskade driftkostnader och ett bättre inomhusklimat. Ofta krävs inga större investeringar – det kan räcka att justera luftflöden, drifttider och mycket annat.  Flera bra tips finns att läsa på Boverkets webbplats

Läs om företag som gjort energieffektiviseringsåtgärder i sina ventilationssystem:

Bättre arbetsmiljö hos HTC och 100 000 kronor i energibesparing per år (energimyndigheten.se)

Enkel åtgärd sparar stora belopp för Garnisonsfastigheter (energimyndigheten.se)

Solens energi kan fångas upp och omvandlas till el, kyla eller värme. För ett företag som satsar på solceller kan det innebära såväl ett tillskott av förnybar energi som att varumärket stärks. Solceller kan även bidra till att sänka företages effekttoppar.

Ekonomi

Som mikroproducent kan du få skattereduktion för den överskottsel din anläggning matar in på elnätet. Som mest kan du få 60 öre per kilowattimme (kWh), dock max 18 000 kronor per år. Skattereduktionen gäller för mikroproducenter, och för att räknas som en sådan får säkringen i anslutningspunkten inte överstiga 100 ampere. Den årliga elförsäljningen får inte heller överstiga den årliga mängden inköpt el. Fler bra tips om skattereduktion finns på Skatteverkets hemsida.

Läs mer 

För mer info om solceller, aktuella bidrag och exempel på installationer:  Solelportalen – en vägledning om solceller (energimyndigheten.se) eller läsa: Solcellsguide – för företag, föreningar och organisationer

Du kan också kontakta energi- och klimatrådgivaren om du vill veta mer om solceller!

Ett bra grundarbete ger förutsättningar för ett bra slutresultat – det är ett motto som passar i många sammanhang, även när det gäller energiarbete! För ett företag är det en god idé att börja med en energikartläggning för att få en bild av energianvändningen och vilka åtgärder som kan vara relevanta att börja arbeta med. En energikartläggning kan genomföras på egen hand, men för dig som är ovan kan det vara bra att anlita hjälp. En energikonsult kan ofta se på verksamheten med nya ögon, och bidra med kunskap och beräkningar av åtgärdsförslag.

Ett tips är att sätta upp en åtgärdslista för det som är prioriterat att genomföra – gör också gärna en tidsplan och följ upp den!

Det är även bra att få till en rutin för att följa upp sin energianvändning. Hur ofta det behöver göras kan bero på typ av verksamhet. Genom att logga in på “mina sidor” hos din energileverantör får du tillgång till elanvändning (kWh) och effektuttag (W). Det är intressant att följa statistiken, och om något inte fungerar som det ska, kan det avslöjas i energisifforna.

Energi- och klimatrådgivaren kan hjälpa dig att komma igång med arbetet!

Läs mer här om företag som startat arbete med energieffektivisering:

Indexator tar nästa steg i energiarbetet (energimyndigheten.se)

Hotellet som kan halvera sin energianvändning (energimyndigheten.se)

Gröna hyresavtal

Hyr ditt företag lokalerna där ni har verksamhet?

Att inte äga fastigheten där verksamheten bedrivs kan ibland uppfattas som ett hinder för att kunna arbeta med energifrågor och energieffektivisering, – eller att göra andra åtgärder som kan minska klimatpåverkan. Genom att upprätta ett grönt hyresavtal kan hyresgäst och värd komma överens om ansvarsfördelning, gemensamma mål och åtgärder – samt prioritera dessa. Detta gör att de tillsammans kan arbeta för att minska miljö och klimatpåverkan från hyresfastighetens lokaler.

Läs mer och ladda ner handledning och mallar för gröna hyresavtal hos branschorganisationen fastighetsägarna!

Energimyndigheten har tagit fram en webbutbildning för alla som vill lära sig mer om gröna hyresavtal. Du hittar utbildningen i Energimyndighetens öppna utbildningar.

Vill du lära dig mer om energiåtgärder som kan spara pengar, förbättra arbetsmiljön och minska företags klimatpåverkan? Då kan du gå en webbutbildning i energieffektivisering som Energimyndigheten tagit fram för olika branscher.

Kurserna är kostnadsfria och finns på Energimyndighetens hemsida: Webbutbildningar – Energismarta företag (energimyndigheten.se).

Här hittar du kurserna för varje bransch, för att se kurserna i sin helhet behöver du logga in på sidan:

Transporter & resande

Transporter är ofta den största energislukaren på ett företag. Åtgärder för att minska energiåtgången kan göras på flera olika sätt. Du kan till exempel ställa krav på de transporter som anlitas, byta till förnybara bränslen i företagets fordonsflotta, genomföra utbildningar i sparsam körning. Men också enklare saker – som att uppmuntra personalen att cykla eller gå till jobbet om det är möjligt. Här nedan finns några exempel på saker du kan göra.

Underlätta för dina anställda att cykla, inte bara till jobbet, utan även i tjänst. En fördel med detta är att företagets miljö- och klimatpåverkan minskar, eftersom den största delen av klimatpåverkan ofta ligger i personalens resor till och från jobbet. En annan fördel är friskare personal och minskad sjukfrånvaro. Som företagare kan du underlätta för medarbetarna att välja cykeln, exempelvis genom nedanstående åtgärder:

 • Köp in tjänstecyklar
 • Inrätta en cykelpool,
 • Ordna med en bra cykelparkering. Gärna nära entréer, med möjlighet att låsa fast cykeln och helst under tak
 • Skapa möjlighet till omklädning, dusch och förvaring av svettiga kläder
 • Inrätta en bilpool så personalen inte behöver köra egen bil i tjänsten

Ert företag kan bli mer attraktivt för både kunder och anställda om det finns tillgång till laddning. Kanske har du, eller vill skaffa, laddbara tjänstefordon? Eller vill du kanske installera en laddstation för kunder och anställda?

På Energimyndighetens hemsida kan ni hitta bra information om laddinfrastruktur.

Funderar du på att installera en laddstation?
Läs mer om vad du ska tänka på och hur du går tillväga.
Fixa laddplats – Stolpe in för stad och land (SiSL)
Installera en laddstation – Energimyndigheten

Det finns en nordisk databas över laddstationer (Nobil) som används i många karttjänster för elbilister. Energimyndigheten är ansvarig för registrering av data och du kan till exempel rapportera om en laddstation saknas eller är felaktig. Om du är laddstationsägare kan också du registrera dina laddstationer i databasen så att fler kan hitta dem.
Lista med karttjänster för elbilister
Tipsa om en laddstation som saknas eller är felaktig
Registrera din laddstation

Energi- och Klimatrådgivarna Jämtland Härjedalen har tillsammans med SiSL (Stolpe in För Stad och Land ) tagit fram ett informationsblad om nya och retroaktiva lagkrav för tillgång av laddning av elbilar som gäller:

 • Nya bostadshus med fler än tio parkeringsplatser
 • Vid ombyggnation eller nybygge av uppvärmda byggnader med fler än tio parkeringsplatser
 • Uppvärmda byggnader som inte är bostadshus med fler än tjugo parkeringsplatser

Laddningsinformation – Nya och retroaktiva lagkrav

Vad kan ditt företag göra?

För att minska klimatpåverkan från transportsektorn krävs det att andelen förnybara drivmedel ökar och därför behövs det fler olika alternativ. Till exempel etanol, biogas, RME, HVO och även vätgas.

Projektet ”Förnybart i tanken” har tagit fram en serie av föreläsningar om olika typer av drivmedel, som kan ses när du vill.
Se drivmedelsserie om förnybara bränslen – Förnybart i tanken
Läs mer om förnybara bränslen och projektet Förnybart i tanken

I kunskapsportalen Miljöfordon.se hittar du även fakta om miljöklassade personbilar, lätta transportfordon och tunga lastbilar, lastcyklar, miljöbränslen samt regler och förmåner för miljöbilar.
Miljöfordon.se

Som företagare kan du spara pengar, få piggare personal och minskade koldioxidutsläpp genom att se över er resepolicy, val av fordon och även uppmuntra till sparsam körning.

Sparsam körning

Påverkan från transporter kan påverkas både genom valet av fordon och genom hur de används. Att tillämpa sparsam körning ger både ekonomiska och klimatmässiga fördelar. Det kan till exempel handla om att köra med rätt lufttryck i däcken, hålla hastighetsgränserna och ta bort takräcke och takbox när de inte behövs. Yrkesförare kan spara tiotusentals kronor – och åkerier kan spara miljoner. Dessutom ger lägre bränsleförbrukning mindre mängd koldioxidutsläpp, vilket skonar miljön från växthusgaser.

Guide för hållbara transporter för företag

Projektet ”Förnybart i tanken” har mycket bra material kring transporter, upphandling och drivmedel:

BioFuel Region – Förnybart i tanken

Dessutom har Klimatrådet i Jönköping tagit fram bra material och checklistor om hur du kan arbeta med transporter och resande i ditt företaget.

Guide – hållbara transporter för företag 

Hållbara transporter-Checklista-Godstransporter

Hållbara transporter-Checklista-Hållbart-resande

Laddbara mil med transportbil

Använder ni er av transportbilar i ert företag? Går de i dagsläget på fossilt bränsle? Vill ni veta mer om fossilbränslefria alternativ?

Under 2022 jobbar vi med en riktad insats om transportbilar för att visa upp möjligheterna med fossilbränslefria transportbilar för företag i Jämtland Härjedalen. Genom informationsspridning, rådgivning och prova-på-aktiviteter vill vi verka för att öka takten i omställningen till fossilbränslefria transportbilar.

Satsningen riktar sig till små och medelstora företag i Jämtland Härjedalen som använder transportbilar i sin verksamhet.

Satsningen vill visa på möjligheterna med fossilbränslefria transportbilar via:

 • Informationsspridning
 • Rådgivning
 • Provkörning
 • Exempel från lokala företag

Aktiviteter kommer både ske genom uppsökande verksamhet och deltagande i mässor eller liknande sammankomster. Transportbilar är en fordonstyp som ökar i antal och i dagsläget drivs 80 % på diesel och 8 % på bensin. Men teknikutvecklingen gör att det nu finns andra alternativ på marknaden. Sammantaget gör detta att det finns en stor möjlighet och potential till omställning i den här målgruppen som vi tidigare inte nått.

Satsningen avgränsas till att fokusera på mindre transportbilar (även kallade skåpbilar) som drivs på el eller biogas.

Region Jämtland Härjedalen är projektägare och Östersunds kommun är en samverkanspart. Satsningen sker på uppdrag av Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre och Östersunds kommun.

Satsningen bedrivs via den kommunala energi- och klimatrådgivningen, som utökad energi- och klimatrådgivning och finansieras av Energimyndigheten.

Bilden visar loggor för de kommuner som projektet omfattar : Åre, Härjedalen, Ragunda, Berg, Strömsund, Östersund, Bräcke och Krokom. Samt Loggan för Energimyndigheten som är finansiär för projektet och Loggarna för Energi- och klimatrådgivarna Jämtland Härjedalen samt Region Jämtland Härjedalen.

Är din verksamhet intresserad av att veta mer?
Hitta mer information och kontaktuppgifter här 

Tips – så kommer ni igång med energi- och klimatarbetet!

 • Gör en energikartläggning för att få en bild av företagets energianvändning.

 • Se över ditt elabonnemang, det kan finnas pengar att spara!

 • Gör en lista med de energiåtgärder du vill genomföra.

 • Följ upp energianvändningen kontinuerligt, både el, värme och effektuttag.

 • Utse en person som är ansvarig för energifrågorna, denne behöver inte göra allt men kan hålla koll och peppa andra för att komma framåt!

 • Kontakta din energi- och klimatrådgivare om du vill veta mer eller behöver hjälp!

Användbara länkar

Aktuellt

Vill du veta mer eller behöver du hjälp?

Kontakta oss