Företag

Råd och stöd till dig
som företagare

Världen står inför stora samhällsutmaningar och det behövs många aktörer som aktivt arbetar för en hållbar utveckling. För företag kan arbete med energi- och hållbarhetsfrågor bidra till attraktivare varumärke, lönsammare affärer och en mer attraktiv arbetsplats. Resultatet av arbetet kan visa sig i form av minskade kostnader, minskad klimatpåverkan och ökad konkurrenskraft.

 

Rådgivningen kan bland annat hjälpa till med…

Energi- och klimatrådgivningen erbjuder kostnadsfri och opartisk rådgivning till företag. Rådgivningen kan genomföras genom platsbesök, via telefon eller i digitala möten. Vi diskuterar företagets förutsättningar för energieffektivisering och övergång till förnybar energi utifrån fysiska förutsättningar, energistatistik och transporter.

Av energi- och klimatrådgivaren kan du få hjälp med att till exempel göra en översiktlig energigenomgång av företaget, gå igenom energistatistik och se över ditt el abonnemang. Vi kan till exempel diskutera energieffektiviseringsåtgärder, värmelösningar, förnybar energi och hållbara transportlösningar, lösningar för laddning av elbilar. Rådgivningen är kostnadsfri och opartisk.

Det finns stöd att söka för energiåtgärder! Läs mer under Sök bidrag

Energieffektivisering

Energieffektivisering i företag kan omfatta många olika områden. Här nedan följer några tips på vad ni kan göra och inspiration från andra företag som genomfört olika typer av energiåtgärder.

Mer information hittar du också hos Energimyndigheten: Jag vill energieffektivisera mitt företag (energimyndigheten.se)

Energieffektiv belysning för en hållbar industri, exempel från Volvo Powertrain i Skövde:

Energieffektiv belysning för en hållbar industri (energimyndigheten.se)

Uppvärmning står ofta för en stor del av energianvändningen. Det kan vara lönsamt att se över sina värmesystem;

 • det är inte ovanligt att lokaler värms och kyls samtidigt
 • se över om värmepumpar  fungerar som de ska
 • hur mycket körs spetspannor?
 • Fungerar värmeåtervinningen i ventilationen som den ska?
 • Se över om utrustningen fungerar som det är tänkt, ofta kan små justeringar bidra till besparingar.Läs om hur Wången arbetat med att kartlägga sin värmeanläggning!

Kartläggning vid Wången visade på potential att halvera energianvändningen. 

Ventilationen tjänar flera syften i en lokal – att hålla en god luftkvalitet och kan även vara en del av värmesystemet genom värmeåtervinning och är en förutsättning för en bra arbetsmiljö. Ventilationen står ofta för en relativt stor del av energianvändningen i ett företag och åtgärder kan både bidra till minskade driftskostnader och ett bättre inomhusklimat. Ofta går det att göra åtgärder kring ventilation som inte kräver några investeringar, som att justera luftflöden, drifttider och mycket annat.  Flera tips finns att läsa på Boverkets webbplats

Läs om företag som gjort energieffektiviseringsåtgärder i sina ventilationssystem:

Bättre arbetsmiljö hos HTC och 100 000 kronor i energibesparing per år (energimyndigheten.se)

Enkel åtgärd sparar stora belopp för Garnisonsfastigheter (energimyndigheten.se)

Solens energi kan fångas upp och omvandlas till el, kyla eller värme. För företag som satsar på solceller kan det innebära såväl ett tillskott av förnybar energi som att varumärket stärks. Solceller kan även bidra till att sänka företages effekttoppar.

Ekonomi

Som mikroproducent kan ni får skattereduktion för den överskottsel ni matar in på elnätet. Som mest kan man få 60 öre per kilowattimme (kWh) för all el som matas in till elnätet, dock max 18 000 kronor per år. Skattereduktionen gäller för mikroproducenter, och för att räknas som en sådan får säkringen i anslutningspunkten inte överstiga 100 ampere, samt den årliga elförsälningen inte överstiga den årliga mängden inköpt el. Läs mer om skattereduktion på Skatteverkets hemsida.

Läs mer 

Du kan även läsa mer om solceller, aktuella bidrag och exempel på installationer på solelportalen:  Solelportalen – en vägledning om solceller (energimyndigheten.se)

eller titta i deras guide: Solcellsguide – för företag, föreningar och organisationer

Kontakta energi- och klimatrådgivaren om du vill veta mer om solceller!

Att ett bra grundarbete ger förutsättningar för ett bra slutresultat passar i många sammanhang, och även när det gäller energiarbete! För företag är det en god idé att börja med en energikartläggning för att få en bild av företagets energianvändning och vilka åtgärder som kan vara relevanta att börja arbeta med. En energikartläggning kan genomföras av företaget själv, men det kan vara en bra idé att anlita en konsult som kanske ser på verksamheten med nya ögon och kan bidra med kunskap och beräkningar av åtgärdsförslag.

Ett tips är att sätta upp en åtgärdslista för de åtgärder som är prioriterade att genomföra, gör en tidsplan och följ upp den!

Det är också bra att få till en rutin för att följa upp sin energianvändning. Hur ofta det behöver göras kan bero på typ av verksamhet. Genom att logga in på “mina sidor” hos energileverantören får du tillgång till elanvändning (kWh) och effektuttag (W). Det är intressant att följa statistiken, och om något inte fungerar som det ska, kan det avslöjas i energisifforna.

Energi- och klimatrådgivaren kan hjälpa dig att komma igång med arbetet!

Nedan finns några exempel att läsa från företag som startat arbete med energieffektivisering:

Indexator tar nästa steg i energiarbetet (energimyndigheten.se)

Hotellet som kan halvera sin energianvändning (energimyndigheten.se)

Gröna hyresavtal

Hyr företaget loklerna där ni har verksamhet?

Att inte äga fastigheten där verksamheten bedrivs kan ibland uppfattas som ett hinder för att kunna arbeta med energifrågor och energieffektivisera, eller göra andra åtgärder som kan minska klimatpåverkan. Genom att upprätta ett grönt hyresavtal kan hyresgäst och hyresvärd komma överens om ansvarsfördelning, gemensamma mål och åtgärder samt prioritera dessa. Detta göra att hyresgäst och hyresvärd tillsammans kan arbeta för att minska miljö och klimatpåverkan från hyresfastighetens lokaler.

Läs mer och ladda ner handledning och mallar för gröna hyresavtal hos branschorganisationen fastighetsägarna!

Vill du lära dig mer om energiåtgärder som kan spara pengar, förbättra arbetsmiljön och minska företags klimatpåverkan? Då kan du gå en webbutbildning i energieffektivisering som Energimyndigheten tagit fram för olika branscher, i serien Energismarta företag.

Transporter & resande

Inte sällan är det bland transporterna som företagets största energianvändning sker. Åtgärder kan göras på flera olika sätt, till exempel ställa krav på de transporter som anlitas, byta till förnybara bränslen i företagets fordonsflotta, genomför utbildningar i sparsam körning, uppmuntra personalen att cykla eller gå till jobbet om det är möjligt. Här nedan finns några exempel på saker ni kan göra.

Underlätta för cykling

Underlätta för dina anställda att cykla till jobbet och i tjänsten. En fördel med att anställda cyklar är att företagets miljö- och klimatpåverkan minskar, eftersom den största delen av klimatpåverkan för många verksamheter ligger i personalens resor till och från jobbet. En annan fördel är friskare personal och minskad sjukfrånvaro. Som företagare kan man underlätta för medarbetarna att välja att cykla, exempelvis genom nedanstående åtgärder: 

 • Inrätta en bilpool så personalen inte behöver köra egen bil i tjänsten 
 • Ordna med en bra cykelparkering, nära entréer, med möjlighet att låsa fast cykeln, helst under tak 
 • Skapa möjlighet till omklädning, dusch och förvaring av svettiga kläder 
 • Köp in tjänstecyklar 
 • Inrätta en cykelpool 

Cykelvänlig arbetsplats – anmäl er till tävlingen

Tävlingen Cykelvänlig arbetsplats går ut på att förbättra förutsättningarna för att kunna cykla till och från jobbet i Jämtland Härjedalen. Det är kostnadsfritt att delta och arbetsplatsen har chans att vinna en elcykel!
Anmälan till Cykelvänlig arbetsplats

Ert företag kan bli mer attraktivt för såväl kunder som anställda om det finns tillgång till laddning. Kanske har ni eller vill ni skaffa laddbara tjänstefordon? Eller installera en laddstation för kunder och anställda?

I kunskapsportalen Emobility kan ni bland annat hitta laddstationsguider, ordlista, samt vanliga frågor om elbilar och laddning.
Emobility

Funderar ni på att installera en laddstation?
Läs mer om vad ni ska tänka på och hur ni går tillväga.
Fixa laddplats – Stolpe in för stad och land (SiSL)
Installera en laddstation – Energimyndigheten

Det finns en nordisk databas över laddstationer (Nobil) som används i många karttjänster för elbilister. Energimyndigheten är ansvarig för registrering av data och du kan till exempel rapportera om en laddstation saknas eller är felaktig. Om du är laddstationsägare kan också du registrera dina laddstationer i databasen så att fler kan hitta dem.
Lista med karttjänster för elbilister
Tipsa om en laddstation som saknas eller är felaktig
Registrera din laddstation

Vad kan ditt företag göra?

För att minska klimatpåverkan från transportsektorn krävs det att andelen förnybara drivmedel ökar och därför behövs det fler olika alternativ, till exempel etanol, biogas, RME, HVO och även vätgas.

Projektet Förnybart i tanken har tagit fram en serie seminarier om olika typer av drivmedel, som kan ses i efterhand.
Se drivmedelsserie om förnybara bränslen – Förnybart i tanken
Läs mer om förnybara bränslen och projektet Förnybart i tanken

I kunskapsportalen Miljöfordon.se hittar du även fakta om miljöklassade personbilar, lätta transportfordon och tunga lastbilar, lastcyklar, miljöbränslen samt regler och förmåner för miljöbilar.
Miljöfordon.se

Som företagare kan du spara pengar, få piggare personal och minskade koldioxidutsläpp genom att se över er resepolicy, val av fordon och uppmuntra till sparsam körning.

Sparsam körning 

Genom att välja bra bilar och tillämpa sparsam körning kan företaget spara flera tusenlappar per år genom att till exempel köra med rätt lufttryck i däcken, hålla hastighetsgränserna och ta bort takräcke och takbox när de inte behövs. Yrkesförare kan spara tiotusentals kronor – och åkerier kan spara miljoner. Dessutom ger lägre bränsleförbrukning mindre mängder koldioxidutsläpp, och skonar därmed miljön från växthusgaser. 

Guide för hållbara transporter för företag

Klimatrådet i Jönköping har tagit fram smidiga checklistor för att se över sina transporter och resande. Kika här för att se hur ni ligger till och vad ni kan göra:

Checklista – främja hållbart resande

Checklista – främja hållbara godstransporter

Även projektet Förnybart i tanken har mycket bra material kring transporter, upphandling och drivmedel:

BioFuel Region – Förnybart i tanken

Tips – så kommer ni igång med energi- och klimatarbetet!

 • Gör en energikartläggning för att få en bild av företagets energianvändning.

 • Se över ditt elabonnemang, det kan finnas pengar att spara!

 • Gör en åtgärdslista med de energiåtgärder som du vill genomföra.

 • Följ upp energianvändningen kontinuerligt, både el, värme och effektuttag.

 • Utse en person som är ansvarig för energifrågorna, denne behöver inte göra allt men kan hålla kolla och peppa andra för att komma framåt!

 • Kontakta din energi- och klimatrådgivare om du vill veta mer eller behöver hjälp!

Användbara länkar

Aktuellt

Nya butiksägarna i Hoting investerar för framtiden!

21 september, 2021|

Företag i länet minskar sin energianvändning: "Vi kommer att spara 222 000 kWh/år vilket motsvarar ungefär hälften av vår energiförbrukning" Nya butiksägarna i Hoting investerar för framtiden Ett år har gått sedan det [...]

 • I ett Hjärta med rosa kant syns små svarta animerade figurer. De åker buss och promenerar i en färgglad stad.

Europeiska mobilitetsveckan 16-22 sept 2021

16 september, 2021|

Den 16 - 22 september är det den Europeiska mobilitetsveckan. Se vad som händer här i Jämtland Härjedalen: Se hur andra reser i länet! Nu under Europeiska mobilitetsveckan 16-22 september lyfter vi exempel [...]

Vill du veta mer eller behöver du hjälp?

Kontakta oss