Energi-, koldioxid- och svavelskatt

Vi betalar normalt energiskatt och koldioxidskatt för bränslen som vi använder till motordrift eller uppvärmning. Om du använder ved eller träpellets behöver du varken betala energiskatt eller koldioxidskatt. Även andra biobränslen är normalt helt eller delvis befriade från dessa skatter.

Koldioxidskatten är en svensk punktskatt som tas ut på bränslen för motordrift och vissa bränslen enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi, som trädde i kraft 1995-01-01, samtidigt som Sverige anslöt sig till EU. Sverige har dock haft koldioxidavgift sedan 1991.

De skattepliktiga bränslena är bensin, olja, naturgas, kol och koks.

För att skapa ett hållbart energisystem behövs starka generella styrmedel. Fossila bränslen ska belastas med avgifter eller skatter som motsvarar de miljökostnader de orsakar, idag och i framtiden. Det är viktigt att styrmedlen är generella, långsiktiga och stabila, och att de är teknikneutrala. Det bästa styrmedlet är koldioxidskatt som belastar alla utsläpp av koldioxid . I Sverige används även andra generella styrmedel i sektorer där man inte kan lägga koldioxidskatt eller där man har gemensamma styrmedel med andra länder. För transportsektorn finns skattebefrielse för biodrivmedel, i elproduktionen finns elcertifikat för förnybar elproduktion. Tillsammans med de andra EU-länderna finns ett system för handel med utsläppsrätter, främst för den tunga industrin och elproduktion.

Skattesatser på el och bränslen under 2020