Energieffektivisering i företag

Att aktivt arbeta med energieffektivisering har inte enbart positiv inverkan på miljön, utan ett ökat energimedvetande i företaget leder dessutom ofta till en konkurrensfördel. Rutiner förtydligas och drifts- och underhållskostnaderna minskar, liksom energikostnaderna. Små och stora företag och energiintensiva industrier kan på olika sätt minska energianvändningen. Läs mer på Energimyndighetens hemsida.

Belysning

Belysningen påverkar hur vi mår, vad vi känner och hur väl vi presterar på jobbet. Genom att byta till flimmerfria högfrekvensdon sparar man inte bara pengar på minskad energianvändning. Flera studier visar att människor mår bättre och har lättare att klara synuppgifter i flimmerfritt ljus.

Belysning är det område där det är enklast att energieffektivisera och där det finns bra lösningar som lönar sig att installera! I Sverige använder vi ca 10 TWh per år till belysning i företag och offentlig verksamhet. Om alla dessa lokaler skulle byta till moderna armaturer, ljuskällor och styrsystem skulle vi spara 4,2 TWh per år.

En 10-15 år gammal belysningsanläggning drar ofta fyra gånger så mycket energi som en ny. Sparpotentialen i dessa anläggningar är ofta drygt 40%.  

 

Broschyr  Bra belysning för hotell och restaurang

Broschyr Bra belysning i köpcentrum

Broschyr Bra belysning i livsmedelsbutik

 

Transporter

Sparsam körning

Genom att välja bra bilar och tillämpa sparsam körning kan företaget spara flera tusenlappar per år genom att till exempel köra med rätt lufttryck i däcken, hålla hastighetsgränserna och ta bort takräcke och takbox när de inte behövs. Yrkesförare kan spara tiotusentals kronor – och åkerier kan spara miljoner. Dessutom ger lägre bränsleförbrukning mindre mängder koldioxidutsläpp, och skonar därmed miljön från växthusgaser.

Cykling

Underlätta för dina anställda att cykla till jobbet och i tjänsten. En fördel med att anställda cyklar är att företagets miljö- och klimatpåverkan minskar, eftersom den största delen av klimatpåverkan för många verksamheter ligger i personalens resor till och från jobbet. En annan fördel är friskare personal och minskad sjukfrånvaro. Som företagare kan man underlätta för medarbetarna att välja att cykla, exempelvis genom nedanstående åtgärder:

 • Inrätta en bilpool så man inte behöver köra egen bil i tjänsten
 • Ordna med en bra cykelparkering, nära entréer, med möjlighet att låsa fast cykeln, helst under tak
 • Skapa möjlighet till omklädning, dusch och förvaring av svettiga kläder
 • Köp in tjänstecyklar
 • Inrätta en cykelpool

 

Energi-, koldioxid- och svavelskatt

Vi betalar normalt energiskatt och koldioxidskatt för bränslen som vi använder till motordrift eller uppvärmning. Om du använder ved eller träpellets behöver du varken betala energiskatt eller koldioxidskatt. Även andra biobränslen är normalt helt eller delvis befriade från dessa skatter.

Koldioxidskatten är en svensk punktskatt som tas ut på bränslen för motordrift och vissa bränslen enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi, som trädde i kraft 1995-01-01, samtidigt som Sverige anslöt sig till EU. Sverige har dock haft koldioxidavgift sedan 1991.

De skattepliktiga bränslena är bensin, olja, naturgas, kol och koks.

För att skapa ett hållbart energisystem behövs starka generella styrmedel. Fossila bränslen ska belastas med avgifter eller skatter som motsvarar de miljökostnader de orsakar, idag och i framtiden. Det är viktigt att styrmedlen är generella, långsiktiga och stabila, och att de är teknikneutrala. Det bästa styrmedlet är koldioxidskatt som belastar alla utsläpp av koldioxid . I Sverige används även andra generella styrmedel i sektorer där man inte kan lägga koldioxidskatt eller där man har gemensamma styrmedel med andra länder. För transportsektorn finns skattebefrielse för biodrivmedel, i elproduktionen finns elcertifikat för förnybar elproduktion. Tillsammans med de andra EU-länderna finns ett system för handel med utsläppsrätter, främst för den tunga industrin och elproduktion.

Skattesatser på el och bränslen under 2016

 Stöd

Energikartläggningsstöd

Från 1 juli 2015 finns ett nytt energikartläggningsstöd för små och medelstora företag. En energikartläggning ger svar på hur mycket energi som årligen tillförs och används. Den visar hur energin är fördelad i olika delar av verksamheten, vilka kostnader företaget har för energi, och innehåller förslag på åtgärder för att minska energianvändningen. Energikartläggningsstödet kan täcka 50 % av kostnaden för en energikartläggning, dock max. 50 000 kronor. Energikartläggningen kan antingen utföras av företagets egen personal eller av externt företag. För att ditt företag ska ha rätt till stödet ställer Energimyndigheten krav på energikartläggningens innehåll och redovisning. Stödet ska sökas innan energikartläggningen påbörjas.

Vem kan söka stödet?
Stödet vänder sig till företag med en energianvändning över 300 megawattimmar (MWh) per år. Stödet kan sökas en gång per organisationsnummer, oavsett om det finns flera anläggningar på olika orter. Även ekonomiska föreningar kan söka stödet, exempelvis bostadsrättsföreningar.

Kontakt för att veta mer: Jimmy Anjevall, Region Jämtland Härjedalen, jimmy.anjevall@regionjh.se
063-146593

Investeringsbidrag till företag

Region Jämtland Härjedalen får pengar av regeringen, som ska användas till hållbar regional utveckling genom olika projekt- och företagsstöd. En del av insatserna är investeringsbidrag till företag. Läs mer.

 

Boka en genomgång med kommunens energirådgivare!

 Att kontakta kommunens energi- och klimatrådgivare för en genomgång av företaget är ett sätt att börja energieffektiviseringsarbetet. Energi- och klimatrådgivaren ger kostnadsfria, opartiska och lokalt anpassade råd i energifrågor till företag men också till hushåll och organisationer.

Rådgivningen anpassas efter vilket typ av företag ni har men kan t ex handla om:

 • Energiförbrukningen, hur den ser ut över dygnet, effekttoppar, tomgångskörning, årsförbrukning, specifik energianvändning mm
 • Ert värmesystem, hur energieffektivt det är och hur det fungerar, hur värmen fördelas mm
 • Byggnadens status när det handlar om isolering och fönster, dörrar, portar mm
 • Ert kylsystem, om det finns något, hur kylbehov kan förebyggas mm
 • Ålder, effekt och status på eventuella maskiner, pumpar, motorer, fläktar
 • Hur det säkerställs att kyla och värme inte körs samtidigt
 • Varmvattenbehov och förbrukning, munstycken mm
 • Energieffektiv belysning, behovsstyrning mm
 • Energieffektiv ventilation, behovsstyrning mm
 • Användning av tryckluft, läckagesökning mm
 • Beteende och rutiner
 • Transporter, fordons- och bränsleval, motorvärmare mm